Saumil

Sharing is Fun!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gujarati Author and Critic - A Legend

E-mail Print PDF
User Rating: / 10
PoorBest 

 

પ્રોફેસર નવલરામ જગન્નાથ ત્રિવેદીએમ.(૧૮૯૩-૧૯૪૪)  


 પ્રોફેસર નવલરામ જગન્નાથ ત્રિવેદી   એમ.

 

ભારત જયારે અંગ્રેજો નું ગુલામ હતું અને કલમ ની તાકાત થી જયારે જેના ઉપર કદી સૂર્ય અસ્ત થતો નથી તેવું કહેવાતું તેવા બ્રિટીશ સામ્રાજ્ય  સાથે લડવાનું હતું ત્યારે પોતાના લખાણો થી સમાજ માં એક નીડર અને સ્વતંત્ર નિષ્પક્ષ  સાહિત્યકાર અને વિવેચક  તરીકે શ્રી નવલરામ જગન્નાથ ત્રિવેદી  દેશ સેવા કરેલી . તેઓ  નિયમિત રીતે વર્તમાન પત્રો અને સામયિકો માં લખતા તે વખતે લેખકો માં તખલ્લુસ રાખવાની ફેશન હતી તેઓ  પણ  ‘વૈનેતેય’ અનેડાબેરી’ અને નામના બે જુદા જુદા તખલ્લુસ રાખેલા

શ્રી નવલરામ ના પુસ્તકો 

() પરિહાસ 

() કેતકી ના પુષ્પો 

() કારાવાસ ની કહાની 

() શિક્ષણ નું રહસ્ય 

() સમાજ સુધારા દર્શન 

() માનસ શાસ્ત્ર 

() ગ્રામ્ય માતા 

() હૃદય ત્રિપુટી 

() જયંતી વ્યાખ્યાનો

(૧૦) બુદ્ધિપ્રકાશ  લેખ સંગ્રહ ભાગ- અને ભાગ-

(૧૧) કેટલાક વિવેચનો

(૧૨) શેષ-વીવેચનો 

(૧૩) કેટલાક વિવેચનો

(૧૪) નવા વિવેચનો

(5) અવશેષ-વીવેચનો છે ગુજરાતી સાહિત્ય ના ક્ષેત્રે તેઓ નું  મુખ્ય યોગદાન એક વિવેચક તરીકે નું હતું.

 

Last Updated ( Friday, 05 December 2014 12:13 ) Read more...
 

Tourist Guide to New York City

E-mail Print PDF
User Rating: / 6
PoorBest 

ન્યુયોર્ક શહેર કુલ પાંચ બરોઝ ( વિભાગ) માં વહેંચાયેલું  છે.

 

. મેનહટન

. બ્રોન્ક્ષ

.ક્વીન્સ 

. બ્રુકલીન અને 

 સ્ટેટન આયલેંડ

 

બધા ટાપુઓ છે અને પુલો અને ટનલો થી એક બીજા સાથે અને પાડોશી પ્રદેશો સાથે જોડાયેલા છે.

Last Updated ( Friday, 05 December 2014 12:13 )
 

Ridding Your Yard of Mosquitoes

E-mail Print PDF
User Rating: / 12
PoorBest 

Mosquitoes are nothing if not annoying, and it seems like they just outsmart all our efforts to get rid of them. While you'll likely never be able to spend a warm summer evening outside completely free of the pesky bloodsuckers, there are some ways to cut down on mosquito populations so your outdoor barbecues are more pleasant.

Many of these tricks also help eliminate ticks, which can carry Rocky Mountain spotted fever and Lyme Disease.

Lawn Maintenance
Mosquitoes and ticks often rest in tall grasses, and such areas are more likely to collect water, which they also find attractive. Therefore, keep grasses short, and eliminate all pools of stagnant water, even the tiniest ones: saucers under plants, garbage cans and lids, spare tires or tire swings, clogged gutters, birdbaths and rain puddles. Ticks can also be carried on the bodies of various animals, from large deer to tiny mice, that may linger at the edges of your yard to eat brush and other wild bushes. Keeping hedges cut back helps keep ticks at bay.

If you have a decorative pond, stock it with mosquito- and larvae-eating fish like Gambusia. You can also try mosquito dunks, which are small disks that slowly release bacteria that will kill bugs upon ingestion. These are available at most lawn and garden stores, but you can also get them online ($11.95/6-pack; www.planetnatural.com).

Less-Toxic Insecticides

Since adult mosquitoes are least active during the day, you can spray a botanical insecticide, such as the Organic Mosquito and Gnat Repellent sold at Planet Natural, on shrubs and the lower limbs of trees while they're at rest. Avoid sprays that contain permethrin (or any related chemicals ending in ­–thrin), often billed as eco-friendly since it's derived from chrysanthemums. However, it can cause asthma attacks, headaches and nausea and interferes with development in aquatic animals.

Since it's difficult to eliminate mosquitoes at their source, protecting yourself is the next best thing. 

 

 

Last Updated ( Friday, 05 December 2014 12:13 )
 

Before you start a fight

E-mail Print PDF

A guy in a restaurant told the waiter to bring food and mentions to bring it before he would start a fight..

 

... to be continued.

Last Updated ( Friday, 05 December 2014 12:12 )
 

Think green

E-mail Print PDF
User Rating: / 18
PoorBest 
Today is Earth Day. Earth Day is the birth anniversary of the modern environmental movement, which started in 1970.

Are you concerned about the environment but don’t know how to you can make a difference? Here you will find different ways you can contribute to make our world a better place to live. This site is about thinking green and acting accordingly. Some ideas are:

1. Use

Use green and eco-friendly products. Even if you do not use all green products, use wisely and do not waste unnecessarily.

2. Reuse

Preserve plastic. Isn't it a weird statement? If you have to use plastic, use it and re-use it as long as you can. Let it wear out beyond use before you dispose of it. For example, everyone gets a polythene (plastic) bag for take out lunch. You can reuse the bag the next time you go shopping. Do not throw it out. If you need some motivation, here it is. Shop-rite is a store that pays you 2 cents every time you reuse their plastic and paper bags and 5 cents for any non-disposable (like canvas) bag you bring to carry your groceries at Shop-rite (Bag Re-Use Program).

3. Recycle

When there comes a time that you cannot use a product any longer, find a way to make a better outcome of it rather than the landfill. Something that you don't need anymore can be used by someone else. You can easily sell it to someone for less than what you paid. However, if you can afford to let it go, then donate it. Let someone else reuse it. There are many websites that let you post items to sell or donate.
Last Updated ( Friday, 05 December 2014 12:15 )